Box Car 66304

Date: Location: Credit:
February 1998 Kansas City, Kansas Paul Mangelsdorf