Box Car 38065

Date: Location: Credit:
February 2, 1998 Kansas City, Kansas Paul Mangelsdorf